info@ifs.co.me

Pišite nam

+382 (0) 67 213 550

Pozovite nas

[metform form_id="4578"]

Kako je buduća dešavanja teško predvidjeti, uz odgovarajuću polisu osiguranja možemo umanjiti štetu potencijalnog štetnog događaja u budućnosti.

Postoji nekoliko vrsta osiguranja od odgovornosti:

  1. Osiguranje opšte odgovornosti

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost osiguranika za štete koje, na osnovu građansko-pravnih odštetnih zahtjeva, treća lica podnose prema osiguraniku zbog iznenadnog i neočekivanog nastanka štete (nesreće) koja proizilazi od izvora opasnosti koji za posljedicu ima povrede lica (tjelesne povrede, oboljenja ili smrt lica) i oštećenje stvari (oštećenje, uništenje ili nestanak stvari). Na primjer – u slučaju pada u maloprodajnom objektu prilikom odlaska u kupovinu, po polisi opšte odgovornosti klijent, kao kupac u tom objektu – može naplatiti svoju štetu.     

  1. Profesionalna odgovornost izvođača radova

Zakonska obaveza je da izvođači radova prije samog početka izvođenja radova moraju osigurati i imati u toku cijelog procesa osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla nastati prema trećim licima u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti. Osiguranjem odgovornosti izvođača građevinskih radova pored pokrivenih šteta pričinjenih trećim licima, pokrivene su i štete prouzrokovane licima, na objektima i finansijski gubitak.

  1. Osiguranje projektantske odgovornosti

Osiguranje projektantske odgovornosti pokriva odštetne zahtjeve (zahtjevi za naknadu štete) naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansije gubitke prema osiguraniku, za štete nastale usljed stručne greške osiguranika (licencirano lice) u tehničkoj izradi projektne dokumentacije, pri tehničkom i građevinskom nadzoru i kod revidiranja projekata, ako greška ima za posljedicu fizička oštećenja (uništenje i/ili oštećenje) na osiguranom objektu koji se izgrađuje po projektu koji je osiguranik izradio.

  1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti obavezno je kod velikog broja djelatnosti. Osiguranje od profesionalne odgovornosti zakonska je obaveza svih lica koja pružaju profesionalne usluge trećim licima. Tom polisom se štite treća lica koja koriste usluge profesionalca u slučaju nastanka štete.

Predmet osiguranja je odgovornost osiguranika zbog stručnih grešaka pri obavljanju registrovane djelatnosti osiguranika i kod njega zaposlenih lica (npr. advokatskih ili notarskih pripravnika).

Neke od djelatnosti koje podliježu obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti su: revizori, ljekari i ostalo medicinsko osoblje, projektanti i izvođači radova, procjenitelji, javni izvršitelji, advokati, notari, sudski vještaci, posrednici u osiguranju…                                       

Kako je buduća dešavanja teško predvidjeti, uz odgovarajuću polisu osiguranja možemo umanjiti štetu potencijalnog štetnog događaja u budućnosti.

Postoji nekoliko vrsta osiguranja od odgovornosti:

  1. Osiguranje opšte odgovornosti

Osiguranje opšte odgovornosti pokriva odgovornost osiguranika za štete koje, na osnovu građansko-pravnih odštetnih zahtjeva, treća lica podnose prema osiguraniku zbog iznenadnog i neočekivanog nastanka štete (nesreće) koja proizilazi od izvora opasnosti koji za posljedicu ima povrede lica (tjelesne povrede, oboljenja ili smrt lica) i oštećenje stvari (oštećenje, uništenje ili nestanak stvari). Na primjer – u slučaju pada u maloprodajnom objektu prilikom odlaska u kupovinu, po polisi opšte odgovornosti klijent, kao kupac u tom objektu – može naplatiti svoju štetu.     

  1. Profesionalna odgovornost izvođača radova

Zakonska obaveza je da izvođači radova prije samog početka izvođenja radova moraju osigurati i imati u toku cijelog procesa osiguranu svoju odgovornost za štetu koja bi mogla nastati prema trećim licima u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti. Osiguranjem odgovornosti izvođača građevinskih radova pored pokrivenih šteta pričinjenih trećim licima, pokrivene su i štete prouzrokovane licima, na objektima i finansijski gubitak.

  1. Osiguranje projektantske odgovornosti

Osiguranje projektantske odgovornosti pokriva odštetne zahtjeve (zahtjevi za naknadu štete) naručioca usluga ili trećih lica, uključujući i direktne finansije gubitke prema osiguraniku, za štete nastale usljed stručne greške osiguranika (licencirano lice) u tehničkoj izradi projektne dokumentacije, pri tehničkom i građevinskom nadzoru i kod revidiranja projekata, ako greška ima za posljedicu fizička oštećenja (uništenje i/ili oštećenje) na osiguranom objektu koji se izgrađuje po projektu koji je osiguranik izradio.

  1. Osiguranje od profesionalne odgovornosti

Osiguranje od profesionalne odgovornosti obavezno je kod velikog broja djelatnosti. Osiguranje od profesionalne odgovornosti zakonska je obaveza svih lica koja pružaju profesionalne usluge trećim licima. Tom polisom se štite treća lica koja koriste usluge profesionalca u slučaju nastanka štete.

Predmet osiguranja je odgovornost osiguranika zbog stručnih grešaka pri obavljanju registrovane djelatnosti osiguranika i kod njega zaposlenih lica (npr. advokatskih ili notarskih pripravnika).

Neke od djelatnosti koje podliježu obaveznom osiguranju od profesionalne odgovornosti su: revizori, ljekari i ostalo medicinsko osoblje, projektanti i izvođači radova, procjenitelji, javni izvršitelji, advokati, notari, sudski vještaci, posrednici u osiguranju…                                       

Niste sigurni šta je potrebno Vama ili Vašoj kompaniji?

Saznajte u samo par koraka…

[metform form_id="4578"]

ODLUČILI STE SE OSIGURATI?

Pitanja i mogućnosti je mnogo. Ne možete biti sigurni šta Vam sjutra donosi, ali svakako da je dobro imati sigurnog partnera…

sr_RS